Ny indikation

En kapsel om dagen till patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit.

ZEPOSIA på Svenska Gastrodagarna 2022 ZEPOSIA på Svenska Gastrodagarna 2022

Varmt välkomna att besöka oss i vårmonter! ZEPOSIA® teamet:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev som kommer ut ca 5 ggr/år. Du får senaste nytt om ZEPOSIA® samt information kring utbildningstillfällen, t.ex. webinars.

Prenumerera

Läs Tidigare Utskick

Ulrika Palm Gustafsson, BMS Brand Lead, ZEPOSIA
Ulrika Palm Gustafsson, BMS Brand Lead, ZEPOSIA

Ulrika Palm Gustafsson

Brand Lead

ulrika.palmgustafsson@bms.com

Michael Gagner, BMS Key Account Manager, ZEPOSIA
Michael Gagner, BMS Key Account Manager, ZEPOSIA

Michael Gagner

Key Account Manager

michael.gagner@bms.com

Carlotta Falk, BMS Medical Advisor, ZEPOSIA
Carlotta Falk, BMS Medical Advisor, ZEPOSIA

Carlotta Falk

Medical Advisor

carlotta.falk@bms.com

Linda Stalpe, BMS Market Access Manager, ZEPOSIA
Linda Stalpe, BMS Market Access Manager, ZEPOSIA

Linda Stalpe

Market Access Manager

linda.stalpe@bms.com

Pontus Lindvall, BMS Sales Manager, ZEPOSIA
Pontus Lindvall, BMS Sales Manager, ZEPOSIA

Pontus Lindvall

Sales Manager

pontus.lindvall@bms.com

Stefan Lundström, BMS Business Unit Director, ZEPOSIA
Stefan Lundström, BMS Business Unit Director, ZEPOSIA

Stefan Lundström

Business Unit Director

stefan.lundstrom@bms.com

Information om vår Integritetspolicy

Du får det här meddelandet eftersom du prenumererar på detta nyhetsbrev från Bristol­Myers Squibb. Din personliga integritet är viktig för oss. Den 25 maj 2018började GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten avEU. GDPR är en ny dataskyddslag som stärker skyddet för den personliga integriteten. Vi har uppdaterat vår Integritetspolicy där vi beskriver hur vi hanterardina personuppgifter.

Adresskälla är Medmind AB. För mer detaljerad information, gå till www.medmind.se/GDPR

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Zeposia® (ozanimod), selektivt immunsuppressivt medel, L04AA38

Indikation: Zeposia® är indicerat för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit (UC) som haft otillräckligt svar på, inte längre svarar på, eller varit intoleranta mot antingen konventionell behandling eller ett biologiskt läkemedel.

Kontraindikationer: Patienter som under de senaste sex månaderna haft hjärtinfarkt, instabil angina, stroke, TIA, icke kompenserad hjärtsvikt som krävt sjukhusinläggning, eller hjärtsvikt av klass III/IV. Patienter med anamnes på eller förekomst av AV-block av andra graden eller AV-block av tredje graden eller sjuk sinusknuta, såvida patienten inte har en fungerande pacemaker. Svåra aktiva infektioner, aktiva kroniska infektioner såsom hepatit och tuberkulos. Aktiva maligniteter. Svårt nedsatt leverfunktion. Zeposia® är kontraindicerat under graviditet och till fertila kvinnor som inte använder en effektiv preventivmetod. Fertila kvinnor måste använda en effektiv preventivmetod under behandlingen och under 3 månader efter avslutad behandling.

Varningar och försiktighet: Före behandlingsstart med Zeposia® ska EKG tas på alla patienter, för att bedöma om hjärtabnormiteter föreligger. Hos patienter med vissa underliggande tillstånd rekommenderas övervakning vid första dosen. Förhöjda aminotransferasvärden kan förekomma hos patienter som får Zeposia®. Zeposia® orsakar en genomsnittlig minskning av antalet perifera lymfocyter i blodet till 45 % av utgångsvärdet, på grund av det reversibla upptaget av lymfocyter i lymfvävnad. Zeposia® kan därför öka mottagligheten för infektioner, inklusive opportunistiska infektioner och maligniteter. Användning av levande, försvagade vacciner bör undvikas under och upp till 3 månader efter behandling. Det rekommenderas att patienter med diabetes mellitus, uveit eller anamnes på retinal sjukdom genomgår en ögonundersökning innan behandlingen påbörjas.

Interaktioner: Samtidig administrering av monoaminoxidashämmare (MAO) eller CYP2C8 inducerare (rifampicin) och Zeposia® rekommenderas inte. Försiktighet ska iakttas vid samtidig användning av Zeposia® och starka CYP2C8-hämmare (t.ex. gemfibrozil, klopidogrel).

Förpackningar: 0,23 mg; 0,46 mg; 0,92 mg hårda kapslar. Varje hård kapsel innehåller ozanimodhydroklorid motsvarande 0,23 mg, 0,46 eller 0,92 ozanimod.

Övrig information: Rx, EF. För fullständig information, se www.fass.se. Texten är baserad på produktresumé 29 november 2021.

Celgene AB, tel. 08- 704 71 00

Nyhetsbrev om ZEPOSIA
Nyhetsbrev om ZEPOSIA

Tidigare nyhetsutskick

Mars 2022

Ny indikation och varmt välkommen till vår monter.

Besök vår monter på Svenska Gastrodagarna. Läs mer och se våra kontaktuppgifter.