Studiedesign

Robust studiedesign med mer än 2,600 patienter i två kliniska fas III-prövningar ¹,²

Studiedesign: ZEPOSIA® utvärderades i två randomiserade, dubbelblinda, dubbel-dummy, aktivt kontrollerade kliniska fas III-studier med parallellgrupp med liknande utformning och effektmått, hos patienter med skovvis förlöpande MS (RRMS). I studierna inkluderades sammanlagt mer än 2,600 patienter från 150 centra i över 20 länder.¹,² Studie 1, SUNBEAM, var en 1-årig studie i vilken patienterna fortsatte med den tilldelade behandlingen över 12 månader till dess att den patient som sist inkluderats slutfört studien1. Studie 2, RADIANCE, var en 2-årig studie.²

Dosen av ZEPOSIA® var 0,92 mg (godkänd som underhållsdos) och 0,46 mg som gavs oralt, med en startdos på 0,23 mg under dag 1–4, följt av en upptrappning till 0,46 mg under dag 5–7, följt av den tilldelade dosen från och med dag 8. Dosen av Avonex (interferonbeta 1-a), den aktiva komparatorn, var 30 mikrogram och gavs intramuskulärt en gång i veckan.¹,²

Grundläggande patientkarakteristika: genomsnittsålder 35,5 år (intervall 18–55 år), 67 % var kvinnor och genomsnittlig tid sedan debut av MS-symtom var 6,7 år. Medianpoängen på EDSS-skalan i början av studien var 2,5. Cirka en tredjedel av patienterna hade fått en sjukdomsmodifierande behandling (disease modifying therapy, DMT), huvudsakligen interferon eller glatirameracetat. Vid studiestart var medelantalet återfall under föregående år 1,3 och 45 % av patienterna hade en eller fler T1-Gd-kontrastladdade lesioner (medelvärde 1,7).¹⁻³

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev som kommer ut ca 5 ggr/år. Du får senaste nytt om ZEPOSIA® samt information kring utbildningstillfällen, t.ex. webinars.

Prenumerera

Läs Tidigare Utskick

Antal inkluderade patienter: 1346

Uppföljningstid: 1 år

Primärt effektmått: årlig skovfrekvens över behandlingstiden

Huvudsakliga sekundära effektmått:

1) antalet nya eller förstorade T2 lesioner vid MR under 12 månader

2) antalet Gadolinium-kontrastladdande lesioner (GdE-lesioner) vid MR vid 12 månader

3) tiden till bekräftad sjukdomsprogress, definierad som en ökning på minst 1 poäng från utgångsvärdet på

EDSS skalan som varade i 12 veckor, bekräftad efter 3 månader och 6 månader.

ZEPOSIA SUNBEAM-studien

*patienterna fortsatte med den tilldelade behandlingen över 12 månader till dess att den patient som sist inkluderats slutfört studien 1 mg motsvarar 0.92 mg, 0.5 mg motsvarar 0.46 mg

Antal inkluderade patienter: 1320

Uppföljningstid: 2 år

Primärt effektmått: årlig skovfrekvens under 24 månader

Huvudsakliga sekundära effektmått:

1) antalet nya eller förstorade T2 lesioner vid MR under 24 månader

2) antalet Gadolinium-kontrastladdande lesioner (GdE-lesioner) vid MR vid 24 månader

3) tiden till bekräftad sjukdomsprogress, definierad som en ökning på minst 1 poäng från utgångsvärdet på

EDSS skalan som varade i 12 veckor, bekräftad efter 3 månader och 6 månader. Sjukdomsprogress utvärderades prospektivt i en sammanslagen analys av SUNBEAM och RADIANCE.

ZEPOSIA® RADIANCE-studien 1

1 mg motsvarar 0.92 mg, 0.5 mg motsvarar 0.46 mg

Effekt

Signifikant bättre effekt än Avonex (interferonbeta 1-a) med avseende på flera effektmått¹⁻³

Signifikant lägre årlig skovfrekvens (ARR) med ZEPOSIA® jämfört med Avonex (interferonbeta-1a)¹,²

ZEPOSIA ger signifikant lägre årlig skovfrekvens

I två kliniska head-to-head fas III-studier

Årlig skovfrekvens (ARR)¹,² PRIMÄRT EFFEKTMÅTT

ZEPOSIA® vs. Avonex (interferonbeta-1a)

 • 48% i SUNBEAM
 • 38% i RADIANCE

I båda kliniska studierna upplevde majoriteten av patienterna inget skov med ZEPOSIA®:

 • I SUNBEAM (n=1346) var 78% skovfria efter ett års behandling (vs. 66% med Avonex (interferonbeta-1a))*3
 • I RADIANCE (n=1320) var 76% skovfria efter två års behandling (vs. 64% med Avonex (interferonbeta-1a))*3

*p=0,0002 i SUNBEAM-studien och p=0,0012 i RADIANCE-studien, log‑rank‑test. Nominellt p-värde för effektmåtten ej inkluderade i hierarkisk testning och ej justerade för multiplicitet.

Signifikant färre nya eller förstorade T2-lesioner med ZEPOSIA® jämfört med Avonex (interferonbeta-1a)¹,²

ZEPOSIA ger signifikant färre nya eller förstorade T2-lesioner

I två kliniska head-to-head fas III-studier

Nya eller förstorade T2-lesioner¹,² SEKUNDÄRT EFFEKTMÅTT

ZEPOSIA® vs. Avonex (interferonbeta-1a)

 • 48% i SUNBEAM
 • 42% i RADIANCE

Signifikant färre nya eller förstorade GdE-lesioner med ZEPOSIA® jämfört med Avonex (interferonbeta-1a)¹,²

ZEPOSIA ger färre nya eller förstorade GdE-lesioner

I två kliniska head-to-head fas III-studier

Nya eller förstorade GdE-lesioner¹,² SEKUNDÄRT EFFEKTMÅTT

ZEPOSIA® vs. Avonex (interferonbeta-1a)

 • 63% i SUNBEAM
 • 53% i RADIANCE
9 av 10 patienter som behandlats med ZEPOSIA fria från sjukdomsprogress

Säkerhet

Säkerhet och tolerabilitet jämförbar med Avonex (interferonbeta-1a) i båda studierna¹,²

Färre behandlingsavbrott på grund av biverkningar, jämfört med Avonex (interferonbeta-1a)*¹,²

Låg frekvens av allvarliga biverkningar, jämförbart med Avonex (interferonbeta 1-a)**¹,²

Låg frekvens av allvarliga infektioner, jämförbart med Avonex (interferonbeta-1a)***¹⁻³

Antalet lymfocyter förblev mestadels strax under det normala värdet under den två-åriga behandlingen****²

*2.9% jämfört med 3.6% i SUNBEAM-studien1 och 3.0% jämfört med 4.1% i RADIANCE-studien2

**2.9% jämfört med 2.5% i SUNBEAM-studien1 och 6.5% jämfört med 6.4% i RADIANCE-studien2

***1% för ZEPOSIA® och 0.8% för Avonex (interferon beta-1a) totalt i både SUNBEAM och RADIANCE

****Ungefärligt genomsnittligt lymfocytantal i blod vid 24 månader var 0,8 x 109/l. Det normala antalet lymfocyter hos vuxna är ca 1 x 109/l till 4.8 1 x 109/l.

Biverkningar som förekom hos ≥2% av patienterna i ZEPOSIA-behandlingsgruppen och med ≥1% högre frekvens än Avonex (interferonbeta-1a)-gruppen¹,²

  SUNBEAM (1ÅR) RADIANCE (2 ÅR)
n (%) Avonex (interferonbeta-1a)(n=445) ZEPOSIA® (n=448) Avonex (interferonbeta-1a) (n=440) ZEPOSIA® (n=434)
Nasofaryngit 36 (8,1 %) 30 (6,7 %) 48 (10,9 %) 68 (15,7 %)
Huvudvärk 25 (5,6 %) 34 (7,6 %) - -
Övre luftvägsinfektion 24 (5,4 %) 18 (4,0 %) - -
Förhöjt alaninaminotransferas 8 (1,8 %) 21 (4,7 %) 20 (4,5 %) 26 (6,0 %)
Ryggsmärtor 9 (2,0 %) 17 (3,8 %) - -
Förhöjt gammaglutamyltransferas 2 (0,4 %) 15 (3,3 %) 9 (2,0 %) 25 (5,8 %)
Viral luftvägsinfektion 3 (0,7 %) 15 (3,3 %) - -
Urinvägsinfektion 10 (2,2 %) 17 (3,8 %) - -
Hyperkolesterolemi 5 (1,1 %) 11 (2,5 %) - -
Hypertoni - - 14 (3,2 %) 24 (5,5 %)
Faryngit 5 (1,1 %) 11 (2,5 %) - -
Rinit 3 (0,7 %) 9 (2,0 %) - -
Smärtor i övre delen av magen - - 6 (1,4 %) 14 (3,2 %)
Utmattning - - 12 (2,7 %) 16 (3,7 %)
Artralgi - - 6 (1,4 %) 15 (3,5 %)

Referenser

 1. Comi G et al. Lancet Neurol. 2019;18(11):1009–1020.
 2. Cohen JA et al. Lancet Neurol. 2019;18(11):1021–1033.
 3. ZEPOSIA® produktresumé, www.fass.se