Behandling

ZEPOSIA® kan användas både för behandlingsnaiva patienter och för patienter som behöver byta RRMS-behandling¹

Dosering

Enkel oral administrering en gång om dagen¹

ZEPOSIA® tas oralt en gång om dagen, med eller utan mat. Behandlingen inleds med en dosupptrappningsförpackning som omfattar 7 dagar. Från och med dag 8 tas underhållsdosen på 0,92 mg dagligen.

ZEPOSIA enkel oral administrering en gång om dagen ZEPOSIA enkel oral administrering en gång om dagen

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev som kommer ut ca 5 ggr/år. Du får senaste nytt om ZEPOSIA® samt information kring utbildningstillfällen, t.ex. webinars.

Prenumerera

Läs Tidigare Utskick

Dosupptrappningen minskar risken för bradykardi.

Sex timmars övervakning i samband med första givna dosen rekommenderas endast för patienter med:

  • Vilopuls som är lägre än 55 slag per minut
  • Andragradens AV-block (Mobitz typ I)
  • Anamnes på hjärtinfarkt eller hjärtsvikt

Återinsättning av behandling efter behandlingsavbrott¹

Använd samma dosupptrappningsschema som vid behandlingsstarten när behandlingen avbrutits i:

  • 1 dag eller mer under de första 14 behandlingsdagarna
  • mer än 7 dagar i följd mellan behandlingsdag 15 och 28
  • mer än 14 dagar i följd efter behandlingsdag 28

Om behandlingsavbrottet är kortare än vad som anges ovan ska behandlingen fortsätta med nästa dos som planerat.

Provtagningar och undersökningar före behandlingsstart¹

Ett baslinje-EKG för att bedöma om patienten uppvisar några hjärtabnormiteter

Ett nytaget (inom 6 månader) leverfunktionsprov för transaminas- och bilirubinnivåer

Kontrollera vaccinationsstatus, om immunisering med levande, försvagade vaccin krävs ska dessa, inklusive vaccin mot varicella zoster-virus (VZV), administreras minst en månad innan behandling med ZEPOSIA® påbörjas

Ett nytaget (inom 6 månader eller efter avslutad föregående MS-behandling) blodstatus (CBC), inklusive lymfocytantal

För patienter med diabetes mellitus, uveit eller tidigare retinal sjukdom bör oftalmisk utvärdering utföras innan ZEPOSIA® påbörjas. Fertila kvinnor måste informeras om risken för fostret samt uppvisa ett negativt graviditetstest innan behandling påbörjas. Fertila kvinnor måste använda en effektiv preventivmetod under behandlingen och under tre månader efter avslutad behandling.

Klicka här för att ladda ner Checklista för vårdpersonal

Byte från immunsuppressiva läkemedel till ZEPOSIA®¹

Vid byte från immunsuppressiva läkemedel till ZEPOSIA® måste halveringstiden och verkningsmekanismen beaktas för att undvika additiva immunhämmande effekter, samtidigt som risken för sjukdomsreaktivering bör minimeras. Behandling med ZEPOSIA® kan vanligen påbörjas omedelbart efter utsättning av interferon (IFN).

Monitorering under behandling¹

Leverfunktionen (transaminas- och bilirubinnivåer) ska övervakas vid månad 1, 3, 6, 9 och 12 under behandling med ZEPOSIA® och därefter periodiskt.

Blodvärden inklusive lymfocytantal ska kontrolleras regelbundet.

Blodtrycket ska kontrolleras regelbundet under behandling med ZEPOSIA®.

Undvik administrering av levande attenuerade vacciner under behandling med ZEPOSIA® och i 3 månader efter avslutad behandling.

Oftalmologisk kontroll: regelbundet hos patienter med diabetes mellitus, uveit eller näthinnessjukdomar.

Denna översikt är inte fullständig. Se ZEPOSIA® produktresumé på www.fass.se och "Checklista för vårdpersonal" för mer utförliga beskrivningar inför behandlingsstart och under behandlingen.

Referenser

  1. ZEPOSIA® produktresumé, www.fass.se